ตำแหน่งงานทั้งหมด

 1. ล่ามจีน
 2. กราฟฟิคดีไซน์
 3. หัวหน้าบัญชี
 4. พนักงานบัญชี
 5. Social Media Specialist
 6. Digital Specialist(SEM/SEO)
 7. Media Planning Manager
 8. PR Specialist
 9. Market Analyst
 10. Senior Brand manager
 11. Brand Manager (Vivo Global)
 12. Terminal Manager (Vivo Global)

vivo Service (Thailand) Co.,Ltd

APPLICATION FOR EMPLOYMENT/ใบสมัครงาน
Please give us truth information/โปรดกรอกตามความเป็นจริง

Personal information/ข้อมูลส่วนตัว

Family Information/ประวัติครอบครัว
Name/ชื่อ Age/อายุ Occupation/อาชีพ

Education/การศึกษา

Education Level/ระดับการศึกษา institution/สถาบันการศึกษา Major/สาขาวิชา From/ตั่งแต่ To/ถึง
Hight School/มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational/ปวช.
Diploma/ปวส.
Bachelor degree/ปริญญาตรี
Post graduate/สูงกว่าปริญญาตรี
Others/อื่นๆ

Work exprerience in Chronological/ประวัตการทำงาน เรียงก่อน-หลัง

Company/สถานที่ทำงาน Period/ระยะเวลา Position/ตำแหน่ง Job description/รายละเอียดงาน Salary/เงินเดือน

Language Ability/ภาษา

Language/ภาษา Speaking/พูด Writing/เขียน
Good/ดี Fair/ปานกลาง Poor/พอใช้ Good/ดี Fair/ปานกลาง Poor/พอใช้
Thai/ไทย
English/อังกฤษ
Chinese/จีน

Special Ability/ความสามารถพิเศษ
* Maximum file size 1 MB