ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ คือโทรศัพท์ที่ ถือเอาคุณสมบัติการโทรเป็นหลัก แต่สมาร์ทโฟนจะเน้นแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก เช่นการเล่นเกมส์ การเข้าอินเตอร์เน็ต การจัดการไฟรล์เอกสารเป็นต้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติต่างๆมากมายครอบคลุมในทุกๆด้าน กล่าวโดยง่าย คือ สมาร์ทโฟนเป็น คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถโทรศัพท์ได้และเล่นอินเตอร์เน็ตได้นั่นเอง